Pn-Pt: 9:00 - 22:00

Umów wizytę
Umów się
na e-konsultacje

  Wypełnij krótki formularz,
  a my postaramy się znaleźć odpowiedni dla Ciebie termin.

  W celu jeszcze lepszej ochrony Państwa danych osobowych Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych Osobowych (p. Dominikę Jaśkowiak), z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@klinikapawlikowski.pl

  Dbamy o Twoją wygodę i bezpieczeństwo. Umów się na e-konsultacje już teraz!

  Znajdź na stronie

  Regulamin organizacyjny

  Klinika Pawlikowski

  z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 26

  KLINIKA PAWLIKOWSKI powstała w 2014 r. w Łodzi, w wyniku połączenia osobistej pasji doktora Bartosza Pawlikowskiego pomagania ludziom oraz doświadczenia w tym zakresie, a także inspiracji zaczerpniętej podczas pobytu na misjach wojskowych w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku w latach 2005–2006.

  Preambuła
  W trosce o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług medycznych i kosmetologicznych stworzyliśmy Regulamin Organizacyjny Kliniki Pawlikowski, który określa zasady współpracy całego naszego personelu z pacjentami. Nadrzędnym celem tej współpracy jest świadczenie usług w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz najlepszymi dostępnymi metodami, środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, a także odpowiednio z zasadami etyki zawodowej i należytą starannością.

  § 1
  Źródła prawa

  1. Wewnętrzny regulamin Kliniki Pawlikowski stworzony został w oparciu o następujące akty prawne:
  1) Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93);
  2) Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654);
  3) Ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. 2011, nr 277 poz. 1634);
  4) Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2012, poz. 159 );
  5) Ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2015, poz. 657);
  6) Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000);
  7) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2020 poz. 666);
  8) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1);
  9) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 158/1).

  § 2
  Słowniczek

  1. Ilekroć w dalszej części regulaminu mowa jest o:
  1) regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument określający prawa i obowiązki stron – pacjenta oraz personelu Kliniki Pawlikowski, w związku z udzielanymi pacjentowi usługami medycznymi oraz kosmetycznymi;
  2) Klinice Pawlikowski – rozumie się przez to podmiot MEDEVAC Bartosz Pawlikowski, ul. Radwańska 26, 90-541 Łódź, NIP 7321220654, REGON 100120860, wykonujący usługi medyczne i kosmetyczne oraz MEDEVAC Pawlikowski sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Radwańska 26, 90-541 Łódź, NIP 7282810296;
  3) pacjencie – rozumie się przez to osobę korzystającą z usług medycznych i kosmetycznych wykonywanych przez personel Kliniki Pawlikowski;
  4) osobie bliskiej – rozumie się przez to wstępnego, zstępnego do drugiego stopnia, rodzeństwo, małżonka, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z pacjentem, a także osobę wskazaną przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;
  5) usłudze medycznej – rozumie się przez to usługę wykonywaną na rzecz pacjenta przez personel Kliniki Pawlikowski, stanowiącą wizytę medyczną lub zabieg medyczny (zwaną również „usługą” lub „wizytą”);
  6) usłudze kosmetycznej – rozumie się przez to usługę wykonywaną na rzecz pacjenta przez personel Kliniki Pawlikowski, stanowiącą wizytę kosmetyczną lub zabieg kosmetyczny (zwane również „usługą kosmetyczną” lub „wizytą kosmetyczną”).

  § 3
  Struktura organizacyjna

  1. Strukturę organizacyjną Kliniki Pawlikowski tworzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:
  1) właściciel podmiotu MEDEVAC Bartosz Pawlikowski – Bartosz Pawlikowski;
  2) dyrektor medyczny Kliniki Pawlikowski – lekarz medycyny, specjalista dermatologii i wenerologii Bartosz Pawlikowski;
  3) lekarze Kliniki Pawlikowski;
  4) manager Kliniki – Karolina Majer – Libera;
  5) recepcja Kliniki;
  6) gabinety.

  § 4
  Zakres świadczonych usług

  1. Zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie Klinika Pawlikowski świadczy usługi z zakresu: dermatologii klinicznej, dermatologii dziecięcej, chirurgii, chirurgii plastycznej, dermatologii estetycznej, laseroterapii, urologii klinicznej, urologii estetycznej, ginekologii, ginekologii estetycznej, kosmetologii estetycznej.
  2. Informacje dotyczące usług udostępniane są przez Klinikę Pawlikowski za pośrednictwem internetu i strony internetowej: www.klinikapawlikowski.pl.
  3. Warunkiem korzystania z usług Kliniki Pawlikowski jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacja.

  § 5
  Godziny przyjęć

  1. Klinika Pawlikowski czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00–23.00.
  2. Istnieje możliwość umówienia wizyty w sobotę i w niedzielę po wcześniejszym ustaleniu tego z recepcją Kliniki Pawlikowski.

  § 6
  Zasady ustalania terminu wizyty

  1. Pacjenci Kliniki Pawlikowski obsługiwani są zgodnie z kolejnością zapisu na wizytę.
  2. Pacjent może dokonać rezerwacji: telefonicznie, mailowo lub osobiście.
  3. Przy dokonywaniu rezerwacji wizyty pacjent proszony jest o podanie niektórych danych osobowych (tj. imienia i nazwiska oraz numeru telefonu), które służą do ewentualnego kontaktu oraz potwierdzenia lub odwołania wizyty.
  4. Przed wizytą system informatyczny wysyła do pacjenta wiadomość SMS z przypomnieniem o dniu i godzinie wizyty.
  5. Pacjent proszony jest o wcześniejsze poinformowanie recepcji o ewentualnym spóźnieniu w celu zmiany godziny rezerwacji oraz uniknięcia utrudnień dla innych pacjentów.
  6. Z powodu rodzaju wykonywanych zabiegów godzina umówionej wizyty może ulec przesunięciu, o którym pacjent jest informowany przez personel Kliniki Pawlikowski.
  7. Klinika Pawlikowski nie zwraca pieniędzy za zakupione lub niewykorzystane usługi.

  § 7
  Przebieg wizyty

  1. W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług prosimy, aby każda przychodząca do Kliniki Pawlikowski osoba zapoznała się z niniejszym regulaminem.
  2. Plan leczenia, zaproponowany przez lekarza prowadzącego pacjenta, jest spójną częścią indywidualnej procedury medycznej. Lekarz szczegółowo zapoznaje pacjenta z planem leczenia, a także udziela wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania.
  3. Klinika Pawlikowski nie odpowiada za odmowę wykonania wybranej usługi w przypadku stwierdzenia przeciwwskazań do poddania pacjenta danemu zabiegowi medycznemu lub kosmetycznemu.
  4. Klinika Pawlikowski nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy wykonanie usługi nie jest możliwe z powodu awarii sprzętu niezbędnego do jej wykonania. Wówczas strony uzgadniają nowy termin wykonania usługi.

  § 8
  Prawa i obowiązki pacjenta

  1. Pacjent ma prawo do:
  1) świadczeń zdrowotnych i kosmetycznych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną;
  2) pełnej informacji o swoim stanie zdrowia;
  3) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji z nim związanych, w szczególności tych o stanie zdrowia;
  4) wyrażenia lub odmówienia zgody na udzielanie mu świadczeń zdrowotnych i kosmetycznych;
  5) zgłaszania wszelkich działań niepożądanych związanych z lekami i produktami leczniczymi;
  6) poszanowania godności oraz intymności, w szczególności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych i kosmetycznych;
  7) wglądu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu swojego zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych i kosmetycznych;
  8) zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza.
  2. Pacjent ma obowiązek:
  1) poinformować personel Kliniki Pawlikowski o wszystkich przyjmowanych lekach, chorobach i schorzeniach, a także wcześniejszym leczeniu;
  2) zadbać o higienę części ciała, które poddane zostaną zabiegowi;
  3) szanować prywatność i prawa innych osób przebywających na terenie Klinki Pawlikowski oraz zachowywać się przyzwoicie;
  4) dbać o sprzęt i wyposażenie Kliniki Pawlikowski;
  5) pilnować swoich przedmiotów i własności; Klinika Pawlikowski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku utraty cennych przedmiotów;
  6) przestrzegać zakazu wnoszenia broni, materiałów wybuchowych i łatwopalnych;
  7) stosować się do zakazu palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków o działaniu odurzającym.

  § 9
  Odmowa wykonania usługi

  1. Klinika Pawlikowski zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi medycznej lub kosmetologicznej w przypadku, gdy:
  1) pacjent odmawia podania danych osobowych potrzebnych do rejestracji zabiegu;
  2) występuje przeciwwskazanie do wykonania zabiegu;
  3) pacjent znajduje się w stanie nietrzeźwości;
  4) pacjent nie przygotował się do zabiegu i nie zachował zasad higieny.

  § 10
  Dokumentacja medyczna i zasady jej udostępniania

  1. Klinika Pawlikowski udostępnia dokumentację medyczną:
  1) pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy, po okazaniu przez niego dowodu tożsamości*;
  2) przedstawicielowi ustawowemu pacjenta po okazaniu odpowiedniego dokumentu:
  – rodzicom, do chwili ukończenia przez małoletniego 18 lat, po okazaniu dowodu osobistego,
  – opiekunowi, do chwili ukończenia przez małoletniego 18 lat, po okazaniu dowodu osobistego oraz oryginału upoważnienia podpisanego przez jednego z rodziców;
  – opiekunom ustanowionym przez sąd, po okazaniu stosownego orzeczenia sądowego**;
  3) osobie bliskiej, upoważnionej przez pacjenta i posiadającej oryginał pisemnego upoważnienia;
  4) po śmierci pacjenta osobie bliskiej upoważnionej przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu, po przedłożeniu oryginału upoważnienia.
  2. Upoważnienie, o którym mowa w punktach 2), 3) i 4) powinno:
  – być sporządzone w formie pisemnej;
  – zawierać imię, nazwisko oraz numer PESEL osoby upoważnionej;
  – być podpisane przez pacjenta.
  3. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w Klinice Pawlikowski:
  1) Wydanie dokumentacji medycznej następuje na wniosek osoby uprawnionej oraz w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochronę danych osobowych. Wniosek powinien:
  – zawierać imię, nazwisko i numer PESEL osoby uprawnionej;
  – być podpisany przez osobę uprawnioną.
  2) Do poświadczenia zgodności kopii dokumentacji medycznej z oryginałem upoważnione są osoby uprawnione do udostępniania dokumentacji medycznej wskazane przez Klinikę Pawlikowski.
  3) W celu uzyskania wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba przez niego upoważniona składa pisemny „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”.
  4) W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną dodatkowo musi zostać złożone upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej sporządzone w obecności pracownika Kliniki Pawlikowski upoważnionego do wydania kopii dokumentacji medycznej.
  5) Wnioski mogą być składane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy recepcji Kliniki Pawlikowski.
  6) Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje najpóźniej w terminie do 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.
  7) Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania na złożonym wniosku.
  4. Formy udostępniania dokumentacji medycznej w Klinice Pawlikowski:
  1) dokumentacja udostępniana jest do wglądu na miejscu;
  2) dokumentacja udostępniana jest poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
  3) dokumentacja udostępniana jest poprzez wydanie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
  5. Pacjent ma prawo wyznaczenia osoby bliskiej, której mogą być udzielane informacje o jego stanie zdrowia, a także ma prawo określenia zakresu przekazywanych informacji. Ma również prawo zakazania udzielania informacji oraz zmiany wskazanej wcześniej osoby bliskiej.

  § 11
  Zobowiązanie płatnicze

  1. Ceny zawarte w cenniku oraz na stronie internetowej www.klinikapawlikowski.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r. nr 16, poz. 93).
  2. Ceny zawarte w cenniku oraz na stronie internetowej www.klinikapawlikowski.pl są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
  3. Ewentualna różnica pomiędzy cenami zawartymi w cenniku oraz na stronie internetowej www.klinikapawlikowski.pl a cenami podanymi bezpośrednio przed wykonaniem usługi wynikać może z indywidualnego doboru dawki, serii lub pakietu zabiegowego przewidzianego dla konkretnego pacjenta.
  4. Zapłata za usługi świadczone w Klinice Pawlikowski dokonywane są po ich wykonaniu gotówką, kartą płatniczą lub przelewem.

  § 12
  Polityka jakości

  1. Wszelkie urządzenia używane w Klinice Pawlikowski posiadają odpowiednie atesty, licencje, a produkty odpowiednie daty ważności.
  2. Urządzenia są regularnie sprawdzane, konserwowane i serwisowane zgodnie z zaleceniami producenta.
  3. Części urządzeń, które mają kontakt ze skórą pacjenta, są specjalnie dezynfekowane lub wymieniane przed każdym zabiegiem.
  4. Zespół lekarzy i kosmetologów Kliniki Pawlikowski jest regularnie szkolony i posiada najwyższe kwalifikacje do świadczenia usług medycznych i kosmetycznych.
  5. Liczne procedury jakości wdrożone w Klinice Pawlikowski gwarantują świadczenie usług z należytą starannością i dbałością o pacjenta.

  § 13
  Promocje i polityka bonów prezentowych

  1. Udzielane pacjentowi rabaty, zniżki i promocje nie sumują się.
  2. Zakupione przez pacjenta zabiegi lub pakiety zabiegów oraz towary nie podlegają zwrotowi.
  3. W momencie rezerwacji wizyty pacjent proszony jest o potwierdzenie faktu posiadania bonu prezentowego oraz chęci skorzystania z niego, a także podanie jego numeru i daty ważności.
  4. Pacjent proszony jest o zabranie ze sobą bonu podarunkowego na umówioną wizytę.
  5. Bony podarunkowe nie mogą być wymienione na gotówkę i nie są łączone z żadną inną ofertą promocyjną.
  6. Bony prezentowe zawsze mają ustaloną datę ważności.
  7. Jeśli pacjent nie skorzysta z vouchera przed datą wygaśnięcia terminu, bon prezentowy przepada.
  8. Każda organizowana akcja promocyjna jest przeznaczona dla określonej usługi i tylko jej dotyczy. Inne usługi niewymienione w akcji promocyjnej nie biorą udziału w promocji.

  § 14
  Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Klinice Pawlikowski są: MEDEVAC Bartosz Pawlikowski, ul. Radwańska 26, 90-541 Łódź, oraz MEDEVAC Pawlikowski sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Radwańska 26, 90-541 Łódź. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu: +48 668 793 039, adresem e-mail: rejestracja@klinikapawlikowski.pl. W celu jeszcze lepszej ochrony państwa danych osobowych administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem: inspektor@klinikapawlikowski.pl.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i kosmetycznych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, kosmetycznej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń.
  3. Wszelkie wymagane prawem informacje o celach, sposobach i środkach przetwarzania danych osobowych w Klinice Pawlikowski, a także prawach do ich dostępu, znajdują się w klauzuli informacyjnej dostępnej w recepcji, a także w innych dokumentach związanych z ochroną danych osobowych realizowaną w Klinice Pawlikowski.
  4. W Klinice Pawlikowski wdrożona została Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych, z którą można zapoznać się na miejscu.

  § 15
  Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy innych ustaw, w szczególności:
  – Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000),
  – Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ),
  – Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827).
  2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu przez prawo za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień dokumentu. W pozycji nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom niewiążącego postanowienia i całego niniejszego regulaminu.
  3. Każdy pacjent w każdej chwili ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług oferowanych w Klinice Pawlikowski, a także certyfikatów uzyskanych przez personel Kliniki Pawlikowski.
  4. Poszczególne postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie. O zmianach w dokumencie każdy pacjent zostanie poinformowany za pomocą strony internetowej oraz profilu na Facebooku.
  5. Treść regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej www.klinikapawlikowski.pl.
  6. Ewentualne spory wynikłe pomiędzy pacjentem a Kliniką Pawlikowski rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Kliniki Pawlikowski.
  7. Regulamin wchodzi w życie od dnia 20 czerwca 2021 roku.

  * Dowodem tożsamości są: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja ZUS, karta stałego pobytu.
  ** Opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator.